BG-HALF-LIFE

BG-HALF-LIFE

Българският Half Life портал
 
PortalPortal  ИндексИндекс  Въпроси/ОтговориВъпроси/Отговори  Регистрирайте сеРегистрирайте се  ВходВход  
*BG-SMURFA-VRATSA* ви пожелава приятна игра в сървърите ни :)
BG-SMURFA-VRATSA-Bat-Man Vs Iron-Man
Визита от други Държави
Flag Counter
Вече може да ни откриете и във социалните мрежи.

Share| .

Телеграф: Ситнилски покровител на Килърите 3

Предишната тема Следващата тема Go down
АвторСъобщение
smurfa_vr
HL-BG Community
HL-BG Community
avatar


Брой мнения : 6532
Дата на регистрация : 31.03.2011
Местожителство : Враца

ПисанеЗаглавие: Телеграф: Ситнилски покровител на Килърите 3 Пон 25 Ное 2013, 10:17

[You must be registered and logged in to see this image.]

Ви­со­ко­пос­та­вен про­ку­рор от Вър­хов­на­та ка­са­ци­он­на про­ку­ра­ту­ра (ВКП) е раз­пъ­вал ча­дър над гру­па­та за мок­ри по­ръч­ки и раз­п­рос­т­ра­не­ние на дро­га Ки­лъ­ри­те 3. Бом­ба­та хвър­ли в пре­да­ва­не­то „Же­га” на TV7 сви­де­те­лят сре­щу бан­да­та на по­кой­ния ве­че пер­ниш­ки под­зе­мен бос Рай­ко Кръв­та – Асен Ки­та­нов-Пси­хо­то. Темата е разработена подробно и в днешните броеве на "Телеграф" и "Монитор", които посочват, че Китанов не ка­за име­то на ма­гис­т­ра­та, но да­де ня­кол­ко жо­ке­ра, ко­и­то без­пог­реш­но раз­к­ри­ват са­мо­лич­ност­та му.Ви­со­ко­пос­та­ве­ни­ят про­ку­рор из­вес­т­но вре­ме е бил ад­во­кат, имал е вза­и­мо­от­но­ше­ния с Ко­сьо Са­мо­ко­ве­ца и с пре­зи­ден­та на „ВАИ Хол­динг” Ге­ор­ги Или­ев, еди­ни­ят му син ра­бо­ти в ДАНС, а дъ­ще­ря му ­ в съ­деб­на­та сис­те­ма. Един­с­т­ве­ни­ят ма­гис­т­рат, от­го­ва­рящ на то­ва опи­са­ние, е бив­ши­ят зам. гла­вен про­ку­рор и нас­то­ящ член на Вис­шия съ­де­бен съ­вет Ка­мен Сит­нил­с­ки. Кад­ро­ви­кът на Те­ми­да, кой­то ста­на из­вес­тен ка­то Кръс­т­ни­ка на съ­деб­на­та ма­фия, бе от­с­т­ра­нен пре­ди ня­кол­ко сед­ми­ци от ВСС за­ра­ди во­де­но­то сре­щу не­го дис­цип­ли­нар­но про­из­вод­с­т­во.

Аут
Гру­па­та за мок­ри по­ръч­ки Ки­лъ­ри­те 3 бе­ше раз­би­та на 16 ав­густ та­зи го­ди­на, ка­то при ак­ци­я­та в арес­та оти­до­ха ба­ща­та на Рай­ко Кръв­та – бай Ва­со Зла­та­ря, как­то и 8 ду­ши от бан­да­та. Спо­ред об­ви­не­ни­я­та сре­щу тях те са от­го­вор­ни за убийс­т­во­то на друг пер­ниш­ки нар­ко­иг­рач – Те­о­дор Не­о­фи­тов-Ханс. Счи­та се, че Рай­ко Арар­с­ки – Кръв­та пък е фи­зи­чес­ки­ят уби­ец на ше­фа на „ВАИ хол­динг” Ге­ор­ги Или­ев. Спо­ред про­ку­ра­ту­ра­та бан­да­та, ко­я­то след смърт­та на Кръв­та е ог­ла­ве­на от ба­ща му бай Ва­со, е дейс­т­ва­ла в пе­ри­о­да 2004 – 2013 г. То­зи пе­ри­од съв­па­да поч­ти из­ця­ло с вре­ме­то, в ко­е­то Сит­нил­с­ки бе във ВКП. Той бе ре­до­ви про­ку­рор там от 2004 г. до сре­да­та на 2006 г., ко­га­то бе наз­на­чен от ВСС за зам. гла­вен об­ви­ни­тел и ос­та­на на то­зи пост доп­ре­ди го­ди­на, ко­га­то ста­на член на Вис­шия съ­де­бен съ­вет.
На 26 сеп­тем­в­ри Сит­нил­с­ки бе от­с­т­ра­нен от Вис­шия съ­де­бен съ­вет (ВСС) за срок от шест ме­се­ца за­ра­ди дис­цип­ли­нар­но­то про­из­вод­с­т­во сре­щу не­го. То бе стар­ти­ра­но след из­ти­ча­не­то на скан­дал­ни за­пи­си от СРС-та, раз­к­ри­ва­щи не­до­пус­ти­мо ло­би­ра­не и на­тиск око­ло из­бо­ра му за член на ВСС. При от­с­т­ра­ня­ва­не­то ко­ле­га­та му и шеф на етич­на­та ко­ми­сия Ясен То­до­ров обяс­ни, че то­ва се на­ла­га, за да бъ­де оси­гу­ре­на нор­мал­на­та ра­бо­та на дис­цип­ли­нар­ния със­тав и да се из­бег­не оказ­ва­не­то на евен­ту­а­лен на­тиск вър­ху ма­гис­т­ра­ти, при­зо­ва­ни на из­с­луш­ва­не. За да ши­ка­ни­ра раз­с­лед­ва­не­то пък, вре­ли­ят и ки­пял в ад­во­кат­с­ки­те шаш­ми Сит­нил­с­ки е нас­то­я­вал да бъ­дат из­с­лу­ша­ни пос­ле­до­ва­тел­но всич­ки бли­зо 400 де­ле­га­ти от съб­ра­ни­е­то на про­ку­ра­ту­ра­та ми­на­ла­та го­ди­на, ко­га­то бя­ха из­б­ра­ни чле­но­ве на ВСС от про­ку­рор­с­ка­та кво­та.

Фа­ми­лия
Ка­ри­е­ра­та на Кръс­т­ни­ка на съ­деб­на­та ма­фия е пре­лю­бо­пит­на. До­го­ди­на той на­вър­ш­ва 65 го­ди­ни – пре­дел­на­та въз­раст за пен­си­о­ни­ра­не на ма­гис­т­ра­ти­те. Лю­би­ма­та му фра­за е „Ни­що лич­но”, но в се­ме­ен план то­ва не ва­жи, за­що­то всич­ки в се­мейс­т­во­то за­е­мат и са за­е­ма­ли нес­лу­чай­ни пос­то­ве. Дон­ка Сит­нил­с­ка, съп­ру­га­та на Ка­мен Сит­нил­с­ки, е сче­то­во­ди­тел в На­ци­о­нал­на­та след­с­т­ве­на служ­ба. То­ва, че раз­би­ра от смет­ки, ве­ро­ят­но е ос­но­ва­ние ми­на­ла­та го­ди­на да є прех­вър­ли до сто­тин­ка обез­ще­те­ни­я­та, ко­и­то е по­лу­чил по За­ко­на за съ­деб­на­та власт и не­из­пол­з­ван пла­тен го­ди­шен от­пуск ­ об­що 125 545 лв. Вся­ко от три­те му де­ца съ­що е на сла­дък пост. Ко­га­то му за­да­ват въп­ро­са да­ли ня­коя от те­зи служ­би е по­лу­че­на с не­го­ви­те про­тек­ции, Сит­нил­с­ки от­го­ва­ря в ин­тер­вю пред сто­ли­чен все­кид­нев­ник: „Вие не бих­те ли по­мог­на­ли на де­те­то си да на­ме­ри доб­ра ра­бо­та?” Та­ка дъ­ще­ря му Ма­рия Сит­нил­с­ка ­ Ра­дой­но­ва е ра­бо­ти­ла ка­то юрис­кон­султ към МВР, а по­нас­то­я­щем е съ­дия в Ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд – Со­фия. По-го­ле­ми­ят от два­ма­та му си­но­ве ­ Ад­ри­а­но, ра­бо­ти в ДАНС. По-мал­ки­ят – Доб­ро­мир, пък се е уре­дил на дру­го спе­ци­ал­но мяс­то – той е гла­вен юрис­кон­султ в от­дел “Об­щес­т­ве­ни по­ръч­ки” на дър­жав­но­то пред­п­ри­я­тие “Ръ­ко­вод­с­т­во въз­душ­но дви­же­ние”.

Ка­ри­е­ра
Сит­нил­с­ки за­вър­ш­ва пра­во в да­леч­на­та 1974 г. го­ди­на, по-къс­но за­поч­ва ра­бо­та ка­то сле­до­ва­тел в ра­йон­на­та про­ку­ра­ту­ра в Са­мо­ков. През 1979 г. след­с­т­ви­е­то е ре­ор­га­ни­зи­ра­но и прех­вър­ле­но към МВР и е пре­наз­на­чен ка­то зам. ра­йо­нен про­ку­рор на Са­мо­ков. Впос­лед­с­т­вие е наз­на­чен пър­во в Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра ­ Со­фия, а след то­ва ­ в Град­с­ка­та про­ку­ра­ту­ра на сто­ли­ца­та. Бли­зо 11 го­ди­ни бъ­де­щи­ят висш про­ку­рор ад­во­кат­с­т­ва. С то­ва се за­ни­ма­ва от 26 юни 1993 г. до 17 май 2004 г. По-къс­но твър­ди, че е бил при­ну­ден да на­пус­не про­ку­ра­ту­ра­та, за­що­то е бил в кон­ф­ликт с бив­шия гла­вен про­ку­рор Иван Та­тар­чев. Всъщ­ност е ос­во­бо­ден от ВСС с мо­ти­ва, че му лип­с­ват про­фе­си­о­нал­ни ка­чес­т­ва. В ин­тер­вю през 2006 г. приз­на­ва, че се поз­на­ва с Кон­с­тан­тин Ди­мит­ров – Са­мо­ко­ве­ца още от вре­ме­то, ко­га­то е бил сле­до­ва­тел в Са­мо­ков. Ед­ва ли е слу­чай­но, че имен­но той е из­б­ран да за­щи­та­ва един от хо­ра­та му по де­ло за из­вър­ш­ва­не на гра­беж и от­в­ли­ча­не в Кюс­тен­дил през 1993 ­ 1994 г. Са­мо­ко­ве­ца е об­ви­ня­ем по съ­що­то де­ло. Друг ин­те­ре­сен слу­чай от ад­во­кат­с­ка­та му ка­ри­е­ра го свър­з­ва с чле­но­ве­те на т. нар. „Фаб­ри­ка за убийс­т­ва” с учас­тие на бив­ши ба­ре­ти от вре­ме­на­та на Фил­чев.

Фил­чев
Три­ум­фал­но­то и дос­та не­о­чак­ва­но зав­ръ­ща­не на Сит­нил­с­ки в про­ку­ра­ту­ра­та е през 2004 г. Дъл­жи го имен­но на Фил­чев, кой­то на 5 май то­га­ва пред­ла­га на ВСС да го наз­на­чи във ВКП. На въп­ро­са как Фил­чев се е се­тил да ло­би­ра за един ад­во­кат, Сит­нил­с­ки от­го­ва­ря: „В ед­на про­ку­ра­ту­ра, как­то и нав­ся­къ­де на­ред с хо­ра­та за по­ръч­ки тряб­ва и ня­кой, кой­то здра­во да ра­бо­ти.” Твър­ди съ­що, че ек­соб­ви­ни­тел №1 не му е въз­ла­гал по­ръч­ки. Бив­ши­ят гла­вен про­ку­рор оба­че оп­ре­де­ле­но е дър­жал на про­те­же­то си. То­ва се до­каз­ва и от фак­та, че още след­ва­ща­та го­ди­на из­рас­т­ва ка­ри­ер­но и до за­веж­дащ от­дел. Фил­чев е та­ка до­во­лен от ра­бо­та­та му, че със за­по­вед ЛС-971 от 18 май 2005 г. го наг­раж­да­ва с ръ­чен ча­сов­ник. През яну­а­ри 2006 г. пък из­би­ра да ко­ман­ди­ро­ва имен­но до­ве­ре­ни­ка си в Со­фийс­ка­та град­с­ка про­ку­ра­ту­ра, за да сме­ни из­пад­на­лия то­га­ва в не­ми­лост град­с­ки про­ку­рор Бой­ко Най­де­нов.
На 2 ав­густ съ­ща­та го­ди­на, ве­че по вре­ме­то на Бо­рис Вел­чев, Сит­нил­с­ки е наз­на­чен от ВСС за зам. гла­вен про­ку­рор. Учас­т­ва в еки­па, кой­то пра­ви ре­ви­зия на Фил­че­вия пе­ри­од. Как­то са­ми­ят той приз­на­ва, про­вер­ка­та не пос­ти­га съ­щес­т­ве­ни ре­зул­та­ти.

Беше в управата на федерацията по баскетбол с Мишо Бирата.
През ап­рил 2008 г. Сит­нил­с­ки ста­на член на Уп­ра­ви­тел­ния съ­вет на сдру­же­ни­е­то с нес­то­пан­с­ка цел Бъл­гар­с­ка­та фе­де­ра­ция по бас­кет­бол, пред­се­да­тел на ко­я­то бе­ше биз­нес­ме­нът Ми­ха­ил Ми­хов – Ми­шо Би­ра­та. Сит­нил­с­ки се от­ка­за от учас­ти­е­то си там чак след ка­то Вис­ши­ят съ­де­бен съ­вет пре­по­ръ­ча спе­ци­ал­но на всич­ки ма­гис­т­ра­ти да пре­ус­та­но­вят учас­ти­е­то си в сдру­же­ния с нес­то­пан­с­ка дей­ност, раз­лич­на от проф­съ­юз­ни­те ор­га­ни­за­ции.

Зет му празнува рожден ден с троен убиец
Зе­тят на Ка­мен Сит­нил­с­ки праз­ну­ва рож­де­ния си ден с трой­ния уби­ец от „Гео Ми­лев“ Ди­ми­тър Кън­чев. Ан­тон Ра­дой­нов, кой­то е об­ви­ни­тел в Со­фийс­ка­та во­ен­но­ок­ръж­на про­ку­ра­ту­ра, бе из­ло­вен да вди­га наз­д­ра­ви­ци с ки­лъ­ра в сто­ли­чен клуб. Ця­ла­та сце­на се ра­зиг­ра в на­ча­ло­то на го­ди­на­та ­ не­пос­ред­с­т­ве­но пре­ди ВКС окон­ча­тел­но да пра­ти Кън­чев за 18 го­ди­ни зад ре­шет­ки­те през та­зи го­ди­на. Ра­дой­нов, Кън­чев и ед­на да­ма бя­ха за­бе­ля­за­ни да вли­зат в сто­лич­ния клуб към 23,30 ча­са ве­чер­та. Пре­ди то­ва Ра­дой­нов праз­ну­вал рож­де­ния си ден в до­маш­ни ус­ло­вия, но след ка­то нас­т­ро­е­ни­е­то на­рас­на­ло, до­ма­ки­нът по­ка­нил гос­ти­те си да се пре­мес­тят в клу­ба и да про­дъл­жат ку­по­на под зву­ци­те на пес­ни­те, из­пъл­ня­ва­ни от гру­па­та там. По­ве­че­то гос­ти ре­ши­ли, че ве­че дос­та­тъч­но са окъс­не­ли, и се ра­зо­тиш­ли. Та­ка с Ра­дой­нов ос­та­на­ли са­мо Кън­чев и да­ма­та, ко­и­то се по­я­ви­ха в клу­ба по­ло­вин час пре­ди по­лу­нощ. Щом съз­ря­ха ма­гис­т­ра­та, из­пъл­ни­те­ли­те от­п­ра­ви­ха вед­на­га поз­д­рав за не­го и ком­па­ни­я­та му. Рож­де­ни­кът и при­я­те­ли­те му пък се нас­та­ни­ха на ма­са­та сре­щу ор­кес­тъ­ра и за­поч­на­ха ви­ди­мо да се ке­фят на „По­ру­чик Га­ли­цин”. В миг на вър­хов­но опи­я­не­ние Ан­тон Ра­дой­нов и Ди­ми­тър Кън­чев до­ри за­пя­ха и в такт по­де­ха да ап­ло­ди­рат из­пъл­не­ни­я­та. Към края на ран­де­ву­то осъ­де­ни­ят за звер­с­ко­то прес­тъп­ле­ние пла­ти смет­ка­та, въз­ли­за­ща над 200 лв., и ос­та­ви при­я­те­ля си да се нас­лаж­да­ва на пи­ти­е­то в ком­па­ни­я­та на за­су­ка­на брю­нет­ка.

Заплашил вдовица, осуетил арест на Мургина
Мария Мургина „Ня­ма да се пра­ви ни­що, за­що­то не ис­ка­ме но­ви тру­по­ве.” Та­зи реп­ли­ка твър­ди, че й е под­мет­нал Ка­мен Сит­нил­с­ки вдо­ви­ца­та на уби­тия про­ку­рор Ни­ко­лай Ко­лев – Нан­ка. Тя уточ­ня­ва, че реп­ли­ка­та е про­из­не­се­на ня­кол­ко ме­се­ца пре­ди Фил­чев да се вър­не от пос­ла­ни­чес­кия пост в Ка­зах­с­тан и че е при­е­ла то­ва ка­то зап­ла­ха да спре да ро­ви, за да не про­во­ки­ра убий­ци­те на мъ­жа си. През 2009 г. пък се по­я­ви ин­фор­ма­ция, че висш про­ку­рор с ини­ци­а­ли­те К. С. е пре­дуп­ре­дил бив­ша­та шеф­ка на да­нъч­ни­те Ма­рия Мур­ги­на, че се под­гот­вя арес­та є. По то­зи на­чин е осу­е­те­на опе­ра­ция на ДАНС, къ­де­то ра­бо­ти еди­ни­ят от си­но­ве­те на Ка­мен Сит­нил­с­ки. Име­то му из­ник­на и в още един скан­дал – Пла­мен Га­лев и Ан­гел Хрис­тов, по-из­вес­т­ни ка­то Бра­тя­та Га­ле­ви, съ­що твър­дя­ха, че са по­лу­ча­ва­ли пре­дуп­ре­ди­тел­ни есе­ме­си от висш про­ку­рор с ини­ци­а­ли­те К. С. Про­ку­рор­ка­та по де­ло­то сре­щу тях Пър­во­ле­та Ни­ко­ва, ко­я­то е спря­га­на за ед­но от про­те­же­та­та на Сит­нил­с­ки, пък се про­чу с то­ва, че слу­жи­те­ли на ГДБОП ата­ку­ва­ха апар­та­мен­та є, за да арес­ту­ват бур­гас­кия биз­нес­мен Ран­гел Стан­чев, за­по­доз­рян за учас­тие в бан­да за кре­дит­ни и имот­ни из­ма­ми. При за­дър­жа­не­то на Стан­чев Пър­во­ле­та му тъп­че шо­ко­ла­до­ви бон­бо­ни в джо­бо­ве­те и ус­та­та. По-къс­но ста­ва яс­но, че Стан­чев е ди­а­бе­тик и шо­ко­ла­дът му при­чи­ня­ва хи­пер­г­ли­ке­мич­на кри­за. Та­ка отър­ва­ва арес­та и е из­п­ра­тен да се въз­с­та­но­вя­ва под "до­ма­шен арест".

Скандална фирма му харизала апартамент
Продала му жилището за жълти стотинки. Броил по 300 лева на квадрат при средна цена 726 евро
За жъл­ти сто­тин­ки се е сдо­бил с апар­та­мен­та си в сто­лич­ния квар­тал „Ха­джи Ди­ми­тър” скан­дал­ни­ят кад­ро­вик на Те­ми­да Ка­мен Сит­нил­с­ки.
Той и съп­ру­га­та му Дон­ка са ку­пи­ли имо­та през 2007 г. – то­га­ва Сит­нил­с­ки е зам. гла­вен про­ку­рор. Бро­и­ли са за не­го смеш­ни­те 36 000 ле­ва за 97,6 квад­ра­та жи­ли­ще и бли­зо 19 кв.м га­раж, ко­е­то пра­ви по око­ло 300 ле­ва на кв.м, ста­ва яс­но от имот­ния ре­гис­тър. При по­ло­же­ние че сред­на­та це­на по то­ва вре­ме в съ­щия ра­йон е би­ла 726 ев­ро на квад­рат, из­ли­за, че са се сдо­би­ли с апар­та­мен­та за бли­зо пет пъ­ти по-нис­ка стой­ност от ре­ал­на­та. Бла­го­де­те­лят про­да­вач е съ­що тол­ко­ва скан­дал­на­та фир­ма „Топ строй 2003”, ко­я­то са­мо пре­ди ня­кол­ко дни бе осъ­де­на на пър­ва ин­с­тан­ция от бел­гийс­ка­та Те­ми­да за ек­с­п­ло­а­та­ция на ра­бот­ни­ци, стро­я­щи но­ва­та цен­т­ра­ла на НА­ТО и най-мо­дер­ния зат­вор в стра­на­та.

Сдел­ки
Пред Смет­на­та па­ла­та Сит­нил­с­ки е дек­ла­ри­рал, че е ку­пил апар­та­мен­та, кой­то е в ки­тен ком­п­лекс от две ко­о­пе­ра­ции близ­на­ци, на груб стро­еж. До­ри при то­ва по­ло­же­ние оба­че це­на­та му е пак по­не 4 пъ­ти по-нис­ка от ре­ал­на­та. При­чи­на­та е, че спо­ред бро­ке­ри при по­куп­ка на зе­ле­но раз­ли­ка­та с край­на­та стой­ност е 30% до мак­си­мум 50%, а при груб стро­еж ­ 15% до мак­си­мум 20%. Кръс­то­са­на­та про­вер­ка меж­ду имот­ния ре­гис­тър и то­зи на Смет­на­та па­ла­та по­каз­ва още ня­кол­ко съм­ни­тел­ни мо­мен­ти в сдел­ка­та. Пред дър­жав­ни­те оди­то­ри Сит­нил­с­ки е от­чел, че по­ло­ви­на­та от жи­ли­ще­то и га­ра­жа се во­дят не­го­ви, а дру­га­та по­ло­ви­на – на съп­ру­га­та му Дон­ка. Слу­чай­но или не, той по­соч­ва два пъ­ти це­на­та на це­лия имот – вед­нъж сре­щу сво­е­то име и вед­нъж сре­щу то­ва на по­ло­вин­ка­та си. Та­ка из­ли­за, че фа­ми­ли­я­та е пла­ти­ла не 36 000 ле­ва, а двой­но по­ве­че – 72 000 ле­ва. Раз­би­ра се, мо­же да ста­ва въп­рос за тех­ни­чес­ко не­до­ра­зу­ме­ние, но ве­ро­ят­ност­та да е опит за за­маз­ва­не на не­ре­ал­но нис­ка­та стой­ност е да­леч по-го­ля­ма. Още по­ве­че че Сит­нил­с­ки твър­ди, че е тег­лил ипо­те­чен кре­дит от 41 700 ев­ро, или 81 315 ле­ва, за да се сдо­бие с жи­ли­ще­то. То­ва е два пъ­ти и по­ло­ви­на по­ве­че от стой­ност­та на сдел­ка­та, но са­мо 11 000 ле­ва над от­че­те­но­то пред Смет­на­та па­ла­та.

Ам­не­зия
Съ­що тол­ко­ва лю­бо­пит­но е, че кад­ро­ви­кът „заб­ра­вя” да дек­ла­ри­ра пред дър­жав­ни­те оди­то­ри още ед­на сдел­ка – тя е за за­ку­пу­ва­не­то на иде­ал­на част от пар­це­ла, на кой­то е ко­о­пе­ра­ци­я­та, и е склю­че­на го­ди­на след при­до­би­ва­не­то на жи­ли­ще­то. Об­щи­ят раз­мер на уре­гу­ли­ра­ния имот е 3420 кв.м. Как­ва част от не­го точ­но е ку­пе­на не ста­ва яс­но, но е пла­те­на съ­що тол­ко­ва сим­во­лич­на це­на – 5625 ле­ва. Сдел­ка­та е па­ра­фи­ра­на от Дон­ка Сит­нил­с­ка през 2008 г., но съп­ру­гът є е длъ­жен да я от­че­те в дек­ла­ра­ци­я­та си пред Смет­на­та па­ла­та, ко­я­то по­да­ва през 2009 г. То­га­ва оба­че той пра­ща са­мо уве­дом­ле­ние – т.е., че ня­ма ни­как­ви про­ме­ни спря­мо пред­на­та му дек­ла­ра­ция.

Щерката сменя возила всяка година
Дъ­ще­ря­та на Ка­мен Сит­нил­с­ки – Ма­рия, и съп­ру­гът й Ан­тон Ра­дой­нов сме­нят во­зи­ла­та си ка­то нос­ни кър­пич­ки. За пос­лед­ни­те 5 ле­та те са си ку­пу­ва­ли но­ви во­зи­ла поч­ти вся­ка го­ди­на, ста­ва яс­но от дек­ла­ра­ци­и­те им пред Смет­на­та па­ла­та. Та­ка през 2007 г. те са се сдо­би­ли с „Шко­да Ок­та­вия“, ка­то дек­ла­ри­рат, че са съб­ра­ли нуж­ни­те 24 бо­на за по­куп­ка­та от зап­ла­та и за­е­ми. Съ­ща­та го­ди­на са про­да­ли ста­рия си „Фол­к­с­ва­ген Голф" за по­ло­ви­на­та от та­зи су­ма ­ 12 000 ле­ва. През 2009 г. Ан­тон Ра­дой­нов се сдо­би­ва с мо­то­цик­лет „Хон­да“ – с „па­ри от за­е­ми и на­лич­ни сред­с­т­ва”. През 2010 г. пък Ма­рия дек­ла­ри­ра пак нов ав­то­мо­бил – „Сит­ро­ен АХ“. Су­ма­та, за ко­я­то твър­ди, че го е взе­ла, се оказ­ват сим­во­лич­ни­те 2 бо­на. Па­ри­те би­ли от да­ре­ния. През 2011 г. Ма­рия дек­ла­ри­ра още ед­но но­во во­зи­ло – опел, ку­пен за 4000 ле­ва. Лю­бо­пит­но­то е, че лю­бов­та към ав­то­пар­ка не вър­ви с лю­бов към имо­ти­те. Спо­ред имот­ния ре­гис­тър два­ма­та не при­те­жа­ват жи­ли­ще на свое име. По­не в Со­фия. Ма­рия се во­ди съ­соб­с­т­ве­ник на дву­е­таж­на къ­ща в Ко­че­ри­но­во за­ед­но с еди­ния си брат – Доб­ро­мир. Два­ма­та при­те­жа­ват и двор­но мяс­то от 280 кв.м, как­то и го­лям пар­цел от 287 дка в съ­що­то се­ло. Имо­тът е за­ку­пен през 2005 го­ди­на от бра­та и сес­т­ра­та. Доб­ро­мир от своя стра­на се сдо­би­ва през 2006 го­ди­на и с апар­та­мент от 95 кв. в сто­лич­ния кв. „Мла­дост 1“. Най-го­ле­ми­ят брат Ад­ри­а­но съ­що не мо­же да се пох­ва­ли с го­ле­ми имот­ни при­до­бив­ки. 42-го­диш­ни­ят мъж е от­ку­пил през 2009 го­ди­на по­ло­ви­на­та от апар­та­мент 73 кв. в „Бък­с­тон“ от 10 го­ди­ни по-мла­да да­ма. 6 го­ди­ни по-ра­но жи­ли­ще­то е би­ло ку­пе­но от два­ма­та.
Върнете се в началото Go down
http://smurfa.bulgarianforum.net https://www.facebook.com//smurfavratsa
Телеграф: Ситнилски покровител на Килърите 3
Предишната тема Следващата тема Върнете се в началото
Страница 1 от 1

Permissions in this forum:Не Можете да отговаряте на темите
BG-HALF-LIFE :: Новини-